Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp là gì? Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu nợ phải trả là gì? Nợ phải trả (tiếng Anh: Liabilities hay account payable) là một bộ phận trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phản ánh các khoản nợ phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ. Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn.

Nợ phải trả là gì? Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp
Nợ phải trả là gì?

Nợ phải trả là gì?

Nợ phải trả là gì? Nợ phải trả trong tiếng Anh gọi là liabilities hay account payable là số tiền nợ các cá nhân hay công ty khác, khi họ đã bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán vì đã mua chúng dưới hình thức tín dụng thương mại.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01 định nghĩa, “Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện và giao dịch đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình”. Nợ phải trả của một doanh nghiệp bao gồm các khoản nợ phải trả thông thường, dự phòng nợ phải trả và nợ tiềm tàng.

Các khoản nợ phải trả thông thường được phản ánh trên bảng cân đối kế toán là các khoản nợ được xác định chắc chắn về thời gian và giá trị, như mua hàng hóa chưa trả tiền cho người bán, vay ngân hàng hay phải trả công nhân viên.

Dự phòng nợ phải trả là khoản nợ phải trả chưa có sự chắc hắn về giá trị và thời gian nhưng đã có những ước tính đáng tin cậy, còn nợ tiềm tàng là khoản nợ phải trả chưa có sự chắc chắn về thời gian, giá trị và không có ước tính tin cậy.

Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp - Luật Sư Riêng - 2

Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp

Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo thời hạn nợ, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường. Nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp .

Nợ ngắn hạn gồm các khoản sau:

– Vay ngắn hạn;

– Khoản nợ dài hạn đến hạn trả;

– Các khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu;

– Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước;

– Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động;

– Các khoản chi phí phải trả;

– Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

– Các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn: Là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên một năm.

Nợ dài hạn gồm các khoản sau:

– Vay dài hạn cho đầu tư phát triển;

– Nợ dài hạn phải trả;

– Trái phiếu phát hành;

– Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

– Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;

– Dự phòng phải trả.

Phân loại nợ phải trả

a) Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc lập với người mua, gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh, liên kết). Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác);

b) Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;

c) Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ:

– Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, như: khoản phải trả về lãi vay, cổ tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải trả;

– Các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ; Các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận của các bên liên quan để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu;

– Các khoản phải trả không mang tính thương mại như phải trả do mượn tài sản, phải trả về tiền phạt, bồi thường, tài sản thừa chờ xử lý, phải trả về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ…

Xem thêm: Giới thiệu về công ty

Công ty Luật TNHH Luật sư Riêng

Facebook: https://www.facebook.com/muabannosaigon/