Căn cứ khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 5 ngày làm việc.

– 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021) hướng dẫn rõ trường hợp lao động nam nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Với hướng dẫn mới này sẽ giúp người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất cách hiểu; do trước đây có quan điểm cho rằng lao động nam chỉ được nghỉ một lần hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con (không được chia ra nghỉ nhiều lần).

Theo khoản 5 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở (hiện nay, 2 lần mức lương cơ sở là 2,98 triệu đồng) tại tháng sinh con cho mỗi con.