Điều 26 Luật Căn cước công dân (CCCD) 2014 quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD: Bộ Công an; công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương; công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương; cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Mặt khác, theo khoản 2 điều 16 Thông tư 07/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh giải quyết cấp đổi, cấp lại CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác. Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ CCCD khi công dân có yêu cầu.

Như vậy, đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại TP HCM và mong muốn cấp chuyển từ CMND sang CCCD, tức xin cấp CCCD lần đầu. Về thẩm quyền, cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh chỉ giải quyết cấp CCCD cho người dân thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác trong trường hợp cấp lại, cấp đổi CCCD.

Do đó, vẫn cần phải về lại cơ quan quản lý CCCD tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục. Nếu tỉnh đó chưa triển khai thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì trước tiên cần tiến hành đổi CMND hết hạn theo thủ tục cấp đổi CMND tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp lại.