Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Để hỗ trợ các tổ chức kinh tế trong việc thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, Nhà nước hỗ trợ bằng việc cho các tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho toàn thời gian thuê. Mỗi phương thức thuê khác nhau, các tổ chức kinh tế sẽ được hưởng những đặc quyền khác nhau. Trong bài viết này sẽ đề cập đến “Quyền, nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm”.